Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
Αποδοτικότητα

 • Πλήρως μηχανογραφημένη τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών βιβλίων
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων
 • Σύνταξη και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα
 • Στατιστικά στοιχεία και αριθμοδείκτες
 • Μισθοδοσία προσωπικού
 • Προϋπολογισμοί και απολογισμοί
 • Υπηρεσίες κοστολόγησης
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Ενάρξεις/Μεταβολές/Διακοπές εταιρειών
 • Συλλογή παραστατικών
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών, εγγράφων (φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο)
 • Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ
 • Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking
 • Ενημέρωση επι θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων σε υπηρεσίες
 • Χρήσιμες συμβουλές για βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων