Λογιστικές Υπηρεσίες προς Πολίτες
Άμεση Εξυπηρέτηση

 • Σύνταξη και αποστολή φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά με αυτόματη έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε2 (για όσους εισπράτουν ενοίκια)
 • Υποβολή εντύπων Ε9 (για αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος)
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.
 • Δηλώσεις φορολογίας ακινήτων με άμεσο υπολογισμό φόρου
 • Σύνταξη και αποστολή μισθωτήριου συμβολαίου 
 • Έκδοση εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 
 • Ανανέωση Δελτίου ΟΑΕΔ
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Αίτηση επιδόματος θέρμανσης
 • Εκκαθάριση εκκρεμών και παλαιών υποθέσεων
 • Συμβουλές για τον καλύτερο σε εσάς τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες καθώς και γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομικών προς αποφυγή επιβαρύνσεων από πρόσθετους φόρους